Ngaba uphakamisele uMngeni weMbali yase-US ukusuka kwiBanga leSithandathu?

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

Ngaba ukhumbula yonke into ukususela ngeentsuku zakho zesikolo? Masithathe uhambo olumnandi lokubuyela kwibanga lesithandathu! Le mibuzo yeMbali yase-US yenzelwe ukuvavanya ulwazi lwakho kwimisitho yesiseko, amanani, kunye neempawu zomhlaba ezifundwa ngumfundi webanga lesithandathu. Kodwa ayikokuzonwabisa nje – lithuba lokubona ukuba ukhumbula kangakanani na ngezo ntsuku zaseklasini. Nokuba ungumntu othanda imbali okanye unomdla nje wokuba abantwana bafunda ntoni namhlanje, ngena kulo mngeni kwaye ubone ukuba usenabo na obo bulumko bebanga lesithandathu. Ngaba ukulungele ukubuyela umva ngexesha? Qala ikhwizi!

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

Ngaba ukhumbula yonke into ukususela ngeentsuku zakho zesikolo? Masithathe uhambo olumnandi lokubuyela kwibanga lesithandathu! Le mibuzo yeMbali yase-US yenzelwe ukuvavanya ulwazi lwakho kwimisitho yesiseko, amanani, kunye neempawu zomhlaba ezifundwa ngumfundi webanga lesithandathu. Kodwa ayikokuzonwabisa nje – lithuba lokubona ukuba ukhumbula kangakanani na ngezo ntsuku zaseklasini. Nokuba ungumntu othanda imbali okanye unomdla nje wokuba abantwana bafunda ntoni namhlanje, ngena kulo mngeni kwaye ubone ukuba usenabo na obo bulumko bebanga lesithandathu. Ngaba ukulungele ukubuyela umva ngexesha? Qala ikhwizi!

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

Ngaba ukhumbula yonke into ukususela ngeentsuku zakho zesikolo? Masithathe uhambo olumnandi lokubuyela kwibanga lesithandathu! Le mibuzo yeMbali yase-US yenzelwe ukuvavanya ulwazi lwakho kwimisitho yesiseko, amanani, kunye neempawu zomhlaba ezifundwa ngumfundi webanga lesithandathu. Kodwa ayikokuzonwabisa nje – lithuba lokubona ukuba ukhumbula kangakanani na ngezo ntsuku zaseklasini. Nokuba ungumntu othanda imbali okanye unomdla nje wokuba abantwana bafunda ntoni namhlanje, ngena kulo mngeni kwaye ubone ukuba usenabo na obo bulumko bebanga lesithandathu. Ngaba ukulungele ukubuyela umva ngexesha? Qala ikhwizi!

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

Ngaba ukhumbula yonke into ukususela ngeentsuku zakho zesikolo? Masithathe uhambo olumnandi lokubuyela kwibanga lesithandathu! Le mibuzo yeMbali yase-US yenzelwe ukuvavanya ulwazi lwakho kwimisitho yesiseko, amanani, kunye neempawu zomhlaba ezifundwa ngumfundi webanga lesithandathu. Kodwa ayikokuzonwabisa nje – lithuba lokubona ukuba ukhumbula kangakanani na ngezo ntsuku zaseklasini. Nokuba ungumntu othanda imbali okanye unomdla nje wokuba abantwana bafunda ntoni namhlanje, ngena kulo mngeni kwaye ubone ukuba usenabo na obo bulumko bebanga lesithandathu. Ngaba ukulungele ukubuyela umva ngexesha? Qala ikhwizi!

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

Ngaba ukhumbula yonke into ukususela ngeentsuku zakho zesikolo? Masithathe uhambo olumnandi lokubuyela kwibanga lesithandathu! Le mibuzo yeMbali yase-US yenzelwe ukuvavanya ulwazi lwakho kwimisitho yesiseko, amanani, kunye neempawu zomhlaba ezifundwa ngumfundi webanga lesithandathu. Kodwa ayikokuzonwabisa nje – lithuba lokubona ukuba ukhumbula kangakanani na ngezo ntsuku zaseklasini. Nokuba ungumntu othanda imbali okanye unomdla nje wokuba abantwana bafunda ntoni namhlanje, ngena kulo mngeni kwaye ubone ukuba usenabo na obo bulumko bebanga lesithandathu. Ngaba ukulungele ukubuyela umva ngexesha? Qala ikhwizi!