Vavanya uLwazi lwakho kwiiPhilosophes zaBangalwazi zeMbali ngale Quiz

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

Ngena nzulu kwiinkalo zengcinga kunye nokwazisa njengoko ukhangela le mibuzo. Ukususela kwizilumko zamandulo ukuya kutsho kwiinkcuba-buchopho zanamhlanje, imbali iye yaphenjelelwa ziingqondo zezithandi zobulumko zasentsomini. Iingcamango zabo zibangele iinguqu, ukuthandabuza izithethe, kwaye zavula indlela yenkqubela phambili yoluntu. Ngoku, lithuba lakho lokuvavanya ulwazi lwakho kwaye ubone ukuba uqhelene kangakanani nezi zigebenga zingqondi. Ngaba ukulungele ukucel’ umngeni ukuqonda kwakho kwaye mhlawumbi ude ucinge nangeenkolelo zakho? Qala uhambo kwaye sibone ukuba uqhuba njani!

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

Ngena nzulu kwiinkalo zengcinga kunye nokwazisa njengoko ukhangela le mibuzo. Ukususela kwizilumko zamandulo ukuya kutsho kwiinkcuba-buchopho zanamhlanje, imbali iye yaphenjelelwa ziingqondo zezithandi zobulumko zasentsomini. Iingcamango zabo zibangele iinguqu, ukuthandabuza izithethe, kwaye zavula indlela yenkqubela phambili yoluntu. Ngoku, lithuba lakho lokuvavanya ulwazi lwakho kwaye ubone ukuba uqhelene kangakanani nezi zigebenga zingqondi. Ngaba ukulungele ukucel’ umngeni ukuqonda kwakho kwaye mhlawumbi ude ucinge nangeenkolelo zakho? Qala uhambo kwaye sibone ukuba uqhuba njani!

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

Ngena nzulu kwiinkalo zengcinga kunye nokwazisa njengoko ukhangela le mibuzo. Ukususela kwizilumko zamandulo ukuya kutsho kwiinkcuba-buchopho zanamhlanje, imbali iye yaphenjelelwa ziingqondo zezithandi zobulumko zasentsomini. Iingcamango zabo zibangele iinguqu, ukuthandabuza izithethe, kwaye zavula indlela yenkqubela phambili yoluntu. Ngoku, lithuba lakho lokuvavanya ulwazi lwakho kwaye ubone ukuba uqhelene kangakanani nezi zigebenga zingqondi. Ngaba ukulungele ukucel’ umngeni ukuqonda kwakho kwaye mhlawumbi ude ucinge nangeenkolelo zakho? Qala uhambo kwaye sibone ukuba uqhuba njani!

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

Ngena nzulu kwiinkalo zengcinga kunye nokwazisa njengoko ukhangela le mibuzo. Ukususela kwizilumko zamandulo ukuya kutsho kwiinkcuba-buchopho zanamhlanje, imbali iye yaphenjelelwa ziingqondo zezithandi zobulumko zasentsomini. Iingcamango zabo zibangele iinguqu, ukuthandabuza izithethe, kwaye zavula indlela yenkqubela phambili yoluntu. Ngoku, lithuba lakho lokuvavanya ulwazi lwakho kwaye ubone ukuba uqhelene kangakanani nezi zigebenga zingqondi. Ngaba ukulungele ukucel’ umngeni ukuqonda kwakho kwaye mhlawumbi ude ucinge nangeenkolelo zakho? Qala uhambo kwaye sibone ukuba uqhuba njani!

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

Ngena nzulu kwiinkalo zengcinga kunye nokwazisa njengoko ukhangela le mibuzo. Ukususela kwizilumko zamandulo ukuya kutsho kwiinkcuba-buchopho zanamhlanje, imbali iye yaphenjelelwa ziingqondo zezithandi zobulumko zasentsomini. Iingcamango zabo zibangele iinguqu, ukuthandabuza izithethe, kwaye zavula indlela yenkqubela phambili yoluntu. Ngoku, lithuba lakho lokuvavanya ulwazi lwakho kwaye ubone ukuba uqhelene kangakanani nezi zigebenga zingqondi. Ngaba ukulungele ukucel’ umngeni ukuqonda kwakho kwaye mhlawumbi ude ucinge nangeenkolelo zakho? Qala uhambo kwaye sibone ukuba uqhuba njani!